Koordinátor BOZP pro práci na staveništi (dále jen „koordinátor“)

Koordinátor BOZP na staveništi je :

 • fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby (investorem) k provádění stanovených činností pří prípravě a realizaci stavby.

 • technický dozor zadavatele stavby (investora) pro oblast BOZP.

Fáze tvorby projektu stavby :

 • Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora a smluvně zavázat projektanta stavby ke spolupráci s koordinátorem.

 • Spolupráci projetanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).

1) Jedná se o :

 • práce ve výšce nad 10 m

 • práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců

 • práce s vysoce toxickými chemickými látkami

 • práce se zdroji ionizjícího záření

 • práce nad vodou nebo její těsné blízkosti

 • práce v ochranných pásmech energetických vedení

 • studnařské práce

 • práce ve výkopu o hlobce > než 5 m

 • práce potapěčské

 • práce ve zvýšeném tlaku vzduch

 • práce s výbušninami

2) Při výstavbě objektu budou překročeny tyto limity :

 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat součáasně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den

 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

Fáze přípravy stavby :

 • Koordinátor v návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné a grafické podobě3).

 • Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje technologické nebo pracovní postupy.

 • Koordinátor vypracuje přehled pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví.

 • Informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících.

 • Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby.

 • Koordinátor spolupracuje při výběru zhotovitel stavby (odborné posouzení stavu a úrovně BOZP a PO zhotovitelů, jejich technologických pracovních postupů atd.)

 • Koordinátor zajišťuje ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce).

3) S tímto Plánem po jeho schválení odpovědným zástupcem zadavatele prokazateleně seznámí zhotovitele stavby, předá mu jeho koopii a zaváže ho k plnění a respektování Plánu.

Fáze realizace stavby :

 • Kordinátor aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje kontrolní dny atd.

 • Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na staveništi.

 • Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti.

 • Kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, zpečnostních značení, komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení.

 • Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací.

 • Viz další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a ochrany zadavatele stavby.

Definice uvedených pojmů :

Bezpečnost práce – ochrana života a zdraví osob, životního prostředí a majetku před negativními účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit.

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se definuje jako souhrn technických a organizačních opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení zdraví a života osob v pracovním procesu.

Povinnosti zadavatele stavby (investora) :

 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků.

Stavební firma IP stavby s.r.o. - Inženýrské a pozemní stavby,  je založena na dlouholetých předchozích zkušenostech při realizaci ve výstavbě. Oblastí stavebnictví se firma zabývá s celorepublikovou působností.

IP stavby s.r.o.

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

info@ipstavby.cz

+420 734 237 572

IČ: 24295388
DIČ: CZ24295388
Spisová značka: C 193569 vedená u Městského soudu v Praze

Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4

Provozovna